top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

LONNEKE TUBBING

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lonneke Tubbing. Het adres van Lonneke Tubbing is leeuweriklaan 44, 6713 BP Ede, met het KvK-nummer 62144774.

 

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@lonneketubbing.nl of per telefoon: 0624991674.

 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

1.    Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit video en fotografie.

 

2.    Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Lonneke Tubbing en de Opdrachtgever.

 

3.    Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

4.    Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door Lonneke Tubbing gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als de Opdrachtgever aan Lonneke Tubbing gegevens verstrekt, mag Lonneke Tubbing ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Lonneke Tubbing de offerte hierop baseren.

5.    Prijs

5.1. Lonneke Tubbing mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2. Als Lonneke Tubbing genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Lonneke Tubbing en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 

6.    Betaling en incassokosten

6.1. Betaling dient te geschieden door overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders afgesproken.

6.2 Voor huwelijksreportages wordt na het kennismakingsgesprek een factuur met aanbetaling gestuurd. Als deze betaald is, is de opdracht officieel geboekt. Een maand voor de geboekte bruiloft wordt de restfactuur gestuurd.
6.3. Van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan opdrachtnemer een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom rente en kosten.

7.    Uitvoeringstermijn

Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Lonneke Tubbing de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Lonneke Tubbing.

 

8.    Uitvoering opdracht

8.1. Lonneke Tubbing zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Lonneke Tubbing gebruikelijk werkt.

8.2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Lonneke Tubbing verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Lonneke Tubbing om de opdracht uit te voeren.

8.3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Lonneke Tubbing de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Lonneke Tubbing is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Lonneke Tubbing is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

9.    Overmacht

9.1. Lonneke Tubbing hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

9.2. Lonneke Tubbing kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

9.3 Als Lonneke Tubbing haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Lonneke Tubbing het nagekomen deel factureren.​

10.   Auteursrecht

10.1. Alles dat Lonneke Tubbing levert, blijft eigendom van Lonneke Tubbing totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

10.2. Lonneke Tubbing is gerechtigd de gemaakte werken ter promotie van beroepsactiviteiten te gebruiken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen gebruik op/in website, brochures, social media, blogs, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10.3. De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Lonneke Tubbing openbaar gemaakt worden. Indien de Opdrachtgever bijvoorbeeld foto’s op social media wil plaatsen, dient opdrachtgever de naam van Lonneke Tubbing daarbij te vermelden i.v.m. het persoonlijkheidsrecht van Lonneke Tubbing. 

10.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel te verspreiden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10.5. De geleverde beelden mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd door opdrachtgever of door een derde, waaronder begrepen het bijsnijden van foto’s / video’s en het bewerken van de kleurlaag.

10.6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. Derden, die bijvoorbeeld producten / diensten hebben geleverd voor deze opdracht, dienen direct contact te leggen met Lonneke Tubbing om de digitale beelden te gebruiken. Er gelden aanvullende voorwaarden bij commercieel gebruik.

11.  Levering

11.1. Van alle gemaakte beelden wordt door Lonneke Tubbing een selectie genomen. Deze selectie zal worden bewerkt in de stijl van het portfolio van Lonneke Tubbing. Lonneke Tubbing biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.

11.2. Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd tot 4 weken. Digitale bestanden van een ander soort shoot (loveshoot, business shoot etc.) kent een levertijd van 3 weken. De digitale bestanden worden geleverd na voldoening van de betalingsverplichting. Vanwege drukte of vakantie kan per e-mail een langere levertijd worden afgesproken.

11.3 ​De beelden worden naar opdrachtgever gemaild via WeTransfer en/of een persoonlijke gallery.

12.  Annulering van de opdracht​

12.1. Bij een annulering na een bevestiging van de boeking tot 14 dagen voor de opdracht, kan de geplande opdracht worden geannuleerd. Er wordt door Lonneke Tubbing dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Vanwege de volle agenda van Lonneke Tubbing zal het aanbod van de nieuwe datum beperkt zijn, hetgeen door de annulering van opdrachtgever het risico is van opdrachtgever. Bij annulering zonder nieuwe shootdatum zal 50% van het afgesproken bedrag aangerekend worden.

12.2. Bij een annulering na een bevestiging van de boeking tot 1 week voor de opdracht, wordt 50% van het afgesproken bedrag aangerekend.

12.3. Bij een annulering na een bevestiging van de boeking tot 3 dagen voor de opdracht wordt het afgesproken bedrag aangerekend.

12.4. Enkel in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen ziekte of overlijden, waaronder niet begrepen het weer of andere gemaakte afspraken, kan er maximaal 24 uur van te voren kosteloos worden afgemeld, waarna de shoot wordt verzet en binnen 1 maand plaats vindt. Bij annulering zonder nieuwe shootdatum zal 50% van het afgesproken bedrag aangerekend worden.

 

13.  Onderzoek

13.1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

13.2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Lonneke Tubbing mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij zestig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Lonneke Tubbing mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

14.  Aansprakelijkheid

14.1. Lonneke Tubbing is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Lonneke Tubbing.

14.2. Lonneke Tubbing is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Lonneke Tubbing is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

14.3. De aansprakelijkheid van Lonneke Tubbing is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2500,00.

14.4. De aansprakelijkheid van Lonneke Tubbing is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

14.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lonneke Tubbing.

 

15.  Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Lonneke Tubbing is één jaar.

16.  Geheimhouding

16.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Lonneke Tubbing alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

16.2. Lonneke Tubbing zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Lonneke Tubbing optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

16.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Lonneke Tubbing niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

17.  Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Er wordt een vergoeding van € 0,40 (excl. BTW) per gereden km gehanteerd, hier zit ook reistijd bij in berekend. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

18.  Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

 

Contactgegevens Lonneke Tubbing

Leeuweriklaan 44

6713 BP Ede

 

www.lonneketubbing.nl

info@lonneketubbing.nl

+31 6 24 99 16 74

bottom of page